Mostrando entradas con la etiqueta occitano. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta occitano. Mostrar todas las entradas

de hoc o de no

Sesión del día 12. 

Dióse en primer lugar audiencia a Ramon Batlle, enviado por los diputados del General para ciertos asuntos que no espresa el acta; y luego se leyó el siguiente escrito, acordado por el parlamento.

Núm. 217. Tom. 17. fol. 1030.

Lo parlament general del principat de Cathalunya vista la cedula offerta per los molt honorables e savis senyors micer Jacme Pelegri doctor en leys e en Ferrando de Sent Ramon missatgers per lo molt reverend molt noble e molt honorable e savi parlament del regne de Valencia aquest parlament tremesos et totes e sengles coses en aquella contengudes diu e respon a aquelles que jatsia ab gran fraternal e cordial amor aquest parlament cobeig de complaure bonament tot voler e desig del dit parlament del dit regne de Valencia empero a present per algunes justes rahons aquest parlament sobre la entrada del dit parlament de regne de Valencia en aquesta ciutat per sos missatgers instada e la ferma dels capitols a Calatiu per via de parer segons se diu concordats no ha desliberada certa resposta ans per les dites coses et altres toquants proffit e utilitat del regne o comu be del dit molt reverend molt honorable et savi parlament et los molt nobles e molt honorables senyors quis dihen forans lo dit regne ha elegida solempne missatgeria la qual ab la gracia de Deu enten a trametre en lo dit regne de Valencia: e spera aquest parlament que dins fort breu temps migançant lo adjutori divinal sera cosa molt fructuosa: pregants los dits molt honorables e savis missatgers la dita cedula offerints que vullen graciosament tollerar si sobre les dites entrada e ferma no han de present clara resposta de hoc o de no e de la dita missatgeria voler lurs principals avisar. E com sia nothori que lo present parlament de la mort del senyor rey a ença ha continuament treballat en tot bon espatxament dels affers toquant la successio e que per ell no sia perduda una hora en pacifficar et unir les grans discordies suscitades entre los regnicoles dels regnes a la corona reyal pertanyents e specialment en lo dit regne de Valencia sofferint per esguard de bona fraternitat e per ço que tot mija turbatiu de veure continuament en los dits regnes e altres terres de la dita corona grans treballs e despeses: per ço lo present parlament denegades les protestacions en la dita cedula mencionades tant com sien vistes fer contra aquest parlament e los residents en aquell se offer et es prest segons fins aci ha offert e tots temps sera prest de entrar et treballar tant com a ell se pertanga ensemps ab los altres regnes e terres a la corona reyal pertanyents et dins lo pus breu temps que sia possible a veure manejar e discutir e desliberar qual es son ver rey princep e senyor justicia migançant e protesta que no ha stat sta ni stara per ell que los dits affers no sien per tot son poder abreviats: la qual resposta requer lo present parlament a cascun singular de aquell per vos notari esser continuada a la fi de la dita cedula et presa a ells e a cascun dells liurets carta publica com lan volran.


Mes a parlamén de Tortosa agost 1411

Mourelle de Lema

Mourelle de Lema , Catedrático de Romanística, Universidad de Madrid:
“Si nos fijamos en lo que ocurría en Cataluña, observaremos que hasta Arnau de Vilanova (valenciano) y Raimundo Lulio (mallorquín) , que nacieron por los mismos años (el valenciano en 1238 y el mallorquín en 1235), no hay un solo autor que escriba en lo que pudiera denominarse catalán, es decir, no hay mas que trovadores y estos empleaban una lengua de origen galo (el provenzal)” .

Mourelle de Lema , Catedrático de Romanistica .Universidad de Madrid.:

Rufián , castellano, república catalana

Que no te engañen. El castellano, 2o idioma más hablado del planeta, ni se amenazará , ni se dejará de reconocer en la república catalana


Que no te engañen. El castellano, 2o idioma más hablado del planeta, ni se amenazará , ni se dejará de reconocer en la república catalana.

Cuatro chalados ANC explican cómo nos impondrán el catalán


Dicen en el video que el occità no és lesiu , pero cómo va a ser lesivo el occitano si es calcado al catalán, pero el catalán de Fabra se ha ocupado de que pierda alguna de sus características, incluso el "pas" de la negativa casi se ha perdido.

Anna Gabriel, Suïssa, Suiza, Schweiz

-¿A donde quiere ir, a Venezuela, Cuba, Suiza?
-A Suiza. Suïssa, Schweiz.
-¿Pero usted no quería un régimen comunista?
-Sí, pero para los demás.

Anna Gabriel, Suïssa, Suiza, Schweiz


Es anticapitalista pero el sueldo de diputada es sagrado, la pela es la pela ante todo.

Y qué bien que habla el francés, se nota que el catalán es un francés sureño, ocitano vamos ...

Adeu (al pel esquilat amb un bací) pringats independentistes de Catalunya !

Agur , pro etarras !


Què vol Hitler ?

¿Què vol Hitler?  ¿ Qué quiere Hitler?  El estrecho vínculo entre el nazismo y el nacionalismo catalán Es bien sabido, gracias entre otr...